برخورد خودرو

برخورد دو خودروی پژو و پراید در محوطه پارکینگ پیست اسکی پیام

این سانحه به دلیل بی احتیاطی راننده خودروی پژو در نکشیدن ترمز دستی رخ داد.

این برخورد خسارت جانی به همراه نداشت.