آموزش در مدرسه اسکی پیست یام در هفدهم بهمن ۱۳۵۵

 • عکس خاطره دانش آموزان روستای یام در پیست اسکی یام

  از آلبوم حسین فرشاد - تاریخ : نامعلوم

 • داریوش سهرابی ، ناصر شرقی و حسین فرشاد به اتفاق دانش آموزان یام

  از آلبوم حسین فرشاد - ١٣٤٦

 • آقای شیر محمدی ، داریوش سهرابی ، ناصر شرقی وحسین فرشاد به اتفاق

  از آلبوم حسین فرشاد - ١٣٤٧

 • تصویر آقای حسین فرشاد از پیشکسوتان ورزش اسکی استان

  از آلبوم حسین فرشاد

 • رسول هاشمی (نفر سوم از راست) از پیشکسوتان ورزش استان

  از آلبوم حسین فرشاد

 • عکس خاطره پیشکسوتان ورزش اسکی استان مقابل کوه های میشو

  از آلبوم حسین فرشاد

 • حسین فرشاد (نفر سوم از چپ) به اتفاق دیگر دوستان مقابل هتل پیست

  از آلبوم حسین فرشاد

 • اعضاء تیم اسکی دانش آموزان به اتفاق مسئولین وقت در سال ۱۳۵۵

  از آلبوم حسین فرشاد

 • آموزش در مدرسه اسکی پیست یام در هفدهم بهمن ۱۳۵۵

  از آلبوم حسین فرشاد