تکنیک اسکی آلپاین – مرحله مقدماتی

تهیه و تنظیم : امید امامی

تکنیک اسکی آلپاین : مرحله مقدماتی
آشنایی با وسایل اسکی و عادت به آنها
شوس راست
حرکت هشت یا شاس نژ
پیچ هشت (پیچ شاس نژ)
شوس کج (تراورسه)
محل تمرین
به منظور آشنا شدن نوآموز با وسایل و ساز و برگ اسکی و عادت کردن به آنها و نیز انجام حرکات مقدماتی انتخاب محل بسیار اهمیت دارد. باید محلی را برای تمرین انتخاب کنید که نسبتاً مسطح و دارای پستی و بلندیهای بسیار ملایم باشد.
سطح مطلوب اجرای حرکتها
۱ – ابتدا نوآموز باید با وسایل اسکی آشنا شود و به اسکیها، چوب دستها و کفشهای اسکی عادت کند.
۲ – نوآموز باید یاد بگیرد که چگونه با لوازم اسکی راه برود و همچنین از شیبهای ملایم از پهلو و یا با صعود پله ای بالا برود.
۳ – نوآموز باید با سرخوردن، لبه دادن، چرخیدن، وزن دار کردن و سبک کردن اسکیها نیز آشنا شود و در عین حال با دمای طبیعی که قرار است در آنجا اسکی کند وفق پیدا کند.
هدف از تمرینات
۱- حفظ تعادل در روی زمین تقریباً مسطح
۲- بالا رفتن از شیبهای ملایم با صعود پله ای یاگام به پهلو
تمرینات
تمرینات این مرحله به سه دسته تقسیم می شوند:
الف) کنترل وسایل و بستن اسکیها
نوآموز باید نحوه به پا کردن اسکیها، آزاد کردن فیکساسیون (فیکس) و در دست گرفتن جوبدستها را یاد بگیرد و تمرین کند. مربی صحت عمل فیکس را کنترل می کند.
ب) تمرینات درجا
۱ – زانوها را به سمت جلو و به طرفین فشار دهید (خم کنید) و سپس راست کنید.
۲ – اسکیها را به ترتیب یک بار با پای راست و بار دیگر با پای چپ بلند کنید.
۳ – اسکیها را به روی برف به آرامی جلو و عقب ببرید، سپس این حرکت را سریعتر و سریعتر کنید.
۴ – با تکیه بر چوبدستها و با بلندکردن انتهای اسکیها پرشهای کوتاه بکنید، سپس با بلند کردن هر دو اسکی پرشهای کوتاه بکنید.
ج) تمرینات در حال حرکت :
۱ – یک علامت روی برف بگذارید و یکبار با یک اسکی و بار دیگر با هر دو اسکی به دور آن بچرخید.
۲ – با استفاده از چوبدستها و سپس بدون استفاده از آنها راهپیمایی کنید و بکوشید که بین حرکت دستها و پاها هماهنگی برقرار باشد.
۳ – با اسکیها در مسیر مستقیم راه بروید. طول گامها را کم و زیاد کنید سرعت را نیز تغییر دهید.
۴ – با سردادن اسکیها به سمت جلو در یک مسیر مستقیم حرکت کنید.
۵ – با برداشتن گامهای کوتاه در یک مسیر دایره ای و سپس مارپیچ شکل حرکت کنید.
۶ – در حالی که زانوها را تا حد امکان به جلو خم کرده اید شروع به راه رفتن کنید. (مثل راه رفتن کوتوله ها)
۷ – نوک اسکیها را روی یک نقطه ثابت نگه دارید و با جابجا کردن دم اسکیها ۳۶۰ درجه بچرخید (دایره کامل) سپس انتهای اسکیها را روی یک نقطه ثابت نگه دارید و با جابجا کردن سراسکیها ۳۶۰ درجه بچرخید. این دو حرکت را از هر دو طرف تمرین کنید. به این کار چرخش ستاره ای می گویند.
۱ – در مسیری با پستی و بلندیهای ملایم راهپیمایی کنید.
۲ – بدون استفاده از چوبدستها راه بروید و دستها را به شدت به نوسان درآورید.
۳ – از هردو چوبدست همزمان استفاده کنید و خود را به جلو هل بدهید.
۴ – به نوآموز یاد بدهید که پس از زمین افتادن چگونه بلند شود.
بلند شدن از زمین
زمین خوردن را هرگز تمرین نکنید چون خطر آفرین است.
شخصی که زمین افتاده ابتدا باید اسکیها را به حالت موازی و افقی درآورده و آنها را نزدیک هم و در پایین بدن قرار دهد. سپس چوب دستها را نزدیک به باسن و در بالای اسکی کوه قرار داده با تکیه بر آنها از زمین بلند شوید.
اشکالات متداول
۱ – لوازم اسکی نامناسب و حتی غیرقابل استفاده هستند.
۲ – نوآموز قادر به استفاده و نگه داشتن درست چوبدست نیست
۳ – حرکت های پا و دست ناهماهنگ هستند.
۴ – نوآموز نمی تواند تعادل خود را حفظ کند.
رفع اشکالات
۱ – ابتدا باید به نوآموز یاد داد که چگونه کفش خود را اندازه کند. مربی باید راهنمایی های کافی و کامل را برای خرید و یا اجازه لوازم اسکی به او بدهد.
۲ – بدون استفاده از چوبدستها راه بروید و دستها را به شدت به نوسان درآورید.
۳ – از هر دو چوبدست همزمان استفاده کنید و خود را به جلو هل بدهید.
۴ – به نوآموز یاد بدهید که پس از زمین افتادن چگونه بلند شود.
بازی با اسکیها
انجام بعضی از حرکات که جنبه بازی دارد از نظر آموزشی حائز اهمیت بسیار است و سبب می شود نوآموزان کمتر احساس خستگی کنند. آنان در ضمن بازی حرکاتی می کنند که باعث تسلط بیشتر بر وسایلشان می شود.
این نوع بازیها بیشتر برای بچه ها و نوآموزان خردسال است زیرا آموزش اسکی به این افراد به صورت کلاسیک مشکل و کسالت آور است. لذا با انجام بازیهای مختلف مثل توپ بازی، گرگم به هوا، مسابقه دو با اسکی بدون چوبدست و غیره، ضمن آنکه خردسالان را برسر شوق می آورد و لذت می برند با وسایل و ساز و برگ اسکی نیزآشنا و مانوس می شوند.
توصیه های آموزشی
تمرینات باید با حفظ اصول ایمنی انجام گیرد. تلفیق اصول صحیح قرار گرفتن در شرایط گوناگون (سرخوردن، لبه دادن) باید آموزش داده شود. بدین ترتیب نوآموز متوجه موارد زیر می شود:
۱ – اگر وزن بیشتری روی عقب اسکیها باشد، سرخوردن و پیچ زدن با حالتی که وزن روی جلوی اسکیها است تفاوت دارد.
۲ – اسکی ای که لبه دار باشد بهتر هدایت می شود.
۳ – اسکی ای که هنگام اعمال نیرو بر روی لبه نباشد براحتی از کنترل خارج می شود. ۴ – با کاهش وزن روی یک اسکی، بر دیگر اسکی به همان نسبت وزن بیشتری قرار خواهد گرفت.
۵ – هنگام تغییر مسیر دادن، اسکیها روی لبه قرار می گیرند.
بتدریج باید سرعت را در تمرینات افزایش داد و سرخوردن را در شیبهای تندتر ادامه داد. مسلم است که شاگردان مستعدتر این مراحل را سریعتر طی خواهند کرد.
لغات مورد استفاده
فیکساسیون binding
چوبدست pole
سرخوردن gilding
لبه گرفتن edinig
لبه edge
وزن دار کردن weight
بی وزن کردن unweight
چرخیدن turn
مرحله مقدماتی : شوس راست
منظور از شوس راست سرخوردن مستقیم و از روبرو در خط شیب است.
محل تمرین : پیست مخصوص این تمرین باید دارای شروعی تخت، سپس شیبی ملایم و در پایان یک سربالایی بسیار ملایم (شیب منفی) باشد طوری که نوآموز اطمینان کامل داشته باشد که در انتهای مسیر بدون هیچ خطری توقف خواهد کرد.
سطح مطلوب اجرای حرکت
۱ – افزایش اتکاء به نفس که با تعادل بهتر و هدایت اسکیها حاصل می شود
۲ – درک چگونگی توزیع درست وزن بر روی اسکیها
هدف از تمرینات
۱ – حفظ تعادل در حین سرخوردن
۲ – داشتن انعطاف و حرکت خوب زانوها و کمر
۳ – حفظ تعادل عرضی و طولی در حین سرخوردن