عکس و خبر از : امید امامی :

با افزایش دمای منطقه و تابش مستقیم پرتو آفتاب بر روی دامنه رشته کوههای میشو و خصوصاً اراضی برفگیر و محدوده پیست اسکی، امکان اسکی ایمن را با دشواری روبرو نمود.

۱
عدم بارش برف سنگین طی دو هفته پیشین و به تبع آن کاهش ارتفاع سطح پیست، پایان فصل اسکی سال جاری را در پیست اسکی پیام رقم زد.
هرچند شرایط جوی منطقه، همواره مستعد بارش های مجددی تا اواسط فروردین ماه است، علیهذا افزایش ارتفاع سطح برف و پایداری آن بر روی پیست، بعید بنظر می آید.

۲
با این روی، فصل اسکی مجموعه ورزشی تفریحی پیام به پایان رسیده و دیگر امکانات مجموعه بمنظور استفاده عموم، همچنان فعال میباشد.

۳
پیست اسکی پیام در سال جاری، در همه روزهای پایانی هفته فعالیت نموده و بدون ثبت هرگونه حادثه و رخداد ناگوار در مجموعه، فصل اسکی خود را به پایان رساند.

۴
مجموعه ورزشی تفریحی پیام، ضمن تقدیر و سپاس از استقبال بسیار گرم و مستمر همه اسکی بازان و ورزش دوستان و عموم هموطنان عزیز،در انتظار دیدار مجدد همه عزیزان در طی ماههای آتی و فصل اسکی سال آینده است.

۵

۶

۷

۸