دیدگاه امروز

  1. تیوب سواری، لغزش در مسیر آسیب – ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
  2. کوهپیمایی انفرادی ، صعود در راستای بهمن – ۲۴ اسفند ۱۳۹۳