عکس و متن از : امید امامی :

برف ریزان زمستانت چه زیباست *

گرفته برف جای برگها را *

به بی برگی ، درختانت چه زیباست *

گهی باران ببارد گاه برفی *

خدایا هردو بارانت چه زیباست *

ز سردی می برم سر در گریبان *

سرمای سوزانت چه زیباست *

شد برف و طبیعت جامه سپید است *

دشت و دمن ، بلندای کوههایت چه زیباست

DSC05254

DSC05257

DSC05259

DSC05281  DSC05291

DSC05295