آموزش اسکی آلپاین – مسؤولیت های اسکی باز

تهیه و تنظیم : امید امامی

اسکی باز مانند راننده ای است که بر روی جاده ای به نام پیست اسکی های خود را می راند. بنابراین باید نسبت به محیط اطراف خود و سایرین اسکی بازان احساس مسؤولیت کند.
متأسفانه هنوز هم بر روی پیست های ما اسکی بازان و اسنوبوردرهایی هستند که به سبب عدم آگاهی از مسؤولیت های خود برای خود و دیگران خطر و حادثه می آفرینند.
لذا قبل از هر آموزش تکنیکی باید به شاگردان موارد زیر را یاد داد تا با مسؤولیتها و حقوق خود روی پیست آشنا شوند.
۱- اسکی باز باید همیشه کنترل اسکی خود را داشته و قادر باشد به موقع برای جلوگیری از برخورد با دیگر اسکی بازان و یا موانع دیگر اسکی خود را کنترل و ترمز کند.
۲ – اسکی بازانی که در جلوی شما هستند حق تقدم دارند و باید به آنها اجازه عبور دهید.
۳ – در مسیر اسکی بازان نباید سد راه شوید و باید راه را برای دیگر اسکی بازان سریعاً باز کنید. در نقاط کور توقف نکنید. اسکی بازانی که از بالا می آیند باید بتوانند شما را ببینند.
۴ – موقع شروع به حرکت در پائین یا ورود به پیست جدید حتماً مواظب بالا دست خود باشید و اسکی بازان بالا دستی را به نحو مقتضی مطلع کنید.
۵ – اسکی هایتان باید حتماً مجهز به ترمز باشند (بند اطمینان و یا استوپرStopper).
۶ – به تمام علائم هشدار دهنده و خطر توجه کنید.
۷ – قبل از استفاده از هر بالابری شناخت کافی از آن بدست آورید. همچنین باید بتوانید و بدانید چگونه سوار و یا پیاده شوید.