آموزش اسکی آلپاین – حرکت هشت

تهیه و تنظیم : امید امامی

تعریف
حرکت هشت یا شاس نژ حرکتی است که طی آن اسکی باز در خط شیب به طور مستقیم و به سمت پایین سر می خورد. در این حرکت نوک اسکیها به هم نزدیک (۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر) و انتهای اسکیها از هم دور می باشند و بدین ترتیب شکل هشت فارسی به خود می گیرند.
محل تمرین
محل تمرین باید دارای شیب ملایم و سطحی صاف و فاقد پستی و بلندی باشد (پیست مخصوص مبتدیان)
برف
برف باید کاملاً کوبیده و سفت باشد تا باز کردن دم اسکیها به راحتی ممکن شود ولی لبه دادن اسکیها در حال حرکت در این شرایط کمی مشکل خواهد بود و جهت رفع آن زانوها باید کمی خم شوند.
سطح مطلوب اجرای حرکت
۱ – انجام حالت هشت در هنگام سر خوردن
۲ – استفاده از حالت هشت برای کنترل سرعت
هدف از تمرینات
۱ – خم و راست کردن زانوها
۲ – کنترل لبه های اسکی که با تنظیم فاصله انتهای دو اسکی از یکدیگر صورت می گیرد. سازمان دهی آموزش
شاگردان دو به دو حرکت کنند ولی مربی باید مواظب آنها باشد. مسیرها کاملاً آزاد باشند جهت قدم برداشتن و تغییر مسیر برای هر دو شاگرد باید مشخص گردد.
تکنیک
۱ – در این حرکت دم اسکیها را از هم دور و سراسکیها به هم نزدیک هستند به نحوی که سر اسکیها حدوداً ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر از هم فاصله دارند.
۲ – اسکیها بر روی لبه های داخلی قرار دارند و باید مچ پاها و همچنین زانوها را با فشار به سمت جلو و داخل خم کنید. حالت بالاتنه، دستها و چوبدستها شبیه حالت شوس راست هستند.
۳ – برای اجرای حرکت به حالت شوس راست حرکت کنید و سپس دم اسکیها را بطور همزمان بطرف خارج فشار دهید تا اسکیها حالت هشت را بخود بگیرند، پس از آنکه اسکیها به وضع مورد نظر درآمدند بر روی لبه های داخلی سربخورند تا به انتهای مسیر برسید هدف نهایی آن است که اولاً حالت هشت به اصطلاح (بسته) باشد یعنی انتهای اسکیها خیلی از هم دور نباشند و ثانیاً اسکیها کاملاً بر روی لبه های داخلی قرار گیرند و بالاتنه و دستها هیچ حرکتی انجام ندهند و تنها لنگها ( ساق و رانها) مسئول حرکت و هدایت اسکیها با حفظ تحرک کافی باشند.
تمرینات
۱ – در حالت در جا بازکردن انتهای اسکیها را تمرین کنید.
الف) با برداشتن و گذاشتن یک اسکی به حالت هشت در آئید. سپس این کار را با اسکی دیگر بکنید.
ب) با پراندن انتهای اسکیها آنها را در وضعیت هشت قرار دهید.
ج) انتهای اسکیها را با فشار شدید بر پاشنه ها باز کنید و در وضعیت هشت قرار دهید.
۲ – با حالت شوس راست حرکت کنید و در انتهای مسیر که شیب کم می شود هشت کنید.
۳ – با حالت شوس راست حرکت کنید و در میانه مسیر هشت کنید.
۴ – در حالی که به حالت هشت در حرکت هستید مچ پا و زانوها را چند بار خم و راست کنید.
۵ – در حالی که به حالت هشت در حرکت هستید دم اسکیها را تا اندازه ای بهم نزدیک کنید (هشت بسته) و دوباره از هم دور کنید(هشت باز)
۶ – در حالی که به حالت هشت بسته در حرکت هستید انتهای اسکیها را بهم نزدیک کنید تا دو اسکی کاملاً موازی شوند و دوباره از هم دور کنید تا بصورت هشت بسته درآیند.
۷ – در حالی که به حالت هشت بسته در حرکت هستید با دادن لبه بیشتر و نه با بازکردن انتهای اسکیها، ترمز کنید.
۸ – بدون چوبدست به حالت هشت حرکت کنید و دستها را به کمر و یا روی زانوها قرار دهید.
۹ – عرض پیست را به حالت هشت طی کنید.
۱۰ – در حالی که به حالت هشت در حرکت هستید در انتهای مسیر یکی از اسکیها را یک قدم در بیرون مسیر قراردهید. (یا به صورت رکاب زدن به بیرون مسیر سر بدهید) و بگذارید حرکت هشت ادامه پیدا کند تا اسکیها متوقف شوند. این حرکت را از دو طرف تمرین کنید.
اشکالات متداول
۱ – وزن اسکی باز عقب است.
۲ – یکی از اسکیها بیشتر روی لبه است.
۳ – اسکیها روی لبه نیستند.
۴ – فقدان فشار برلبه ها که در این حالت نوآموزان برای فشار آوردن به پاشنه ها فقط زانوها را به هم می چسبانند.
۵ – اسکیها (انتهای اسکیها) بیش از اندازه باز هستند (هشت خیلی باز)
۶ – زانوها صاف و دستها کشیده هستند.
رفع اشکالات
۱ – درحالت درجا اسکیها را با کمک مربی به حالت هشت درآوید و زانوها را چندین بار خم و راست کنید.
۲ – بدون استفاده از چوبدست اسکیها را به حالت هشت دربیاورید و سربخورید در این حالت دستها را به کمر گرفته سپس پس از سرخوردن با فشار آوردن به زانوها به سمت جلو و داخل اسکیها را بر روی لبه ببرید.
۳ – پاشنه و زانوها را خم کرده و با دست آنها را به سمت داخل و جلو فشار دهید تا اسکیها بهتر بر روی لبه بروند.
۴ – سریعتر اسکی کنید.
لغات مورد استفاده
شاس نژ snow plow-snow plough
لبه داخلی Inner edge
لبه بیرونی Outside edge
باسن Hip
شیب Slope
شاس نژ بسته Narrow plow
شاس نژ باز Wide plow
مرحله مقدماتی : پیچ هشت ( پیچ شاس نژ)
تعریف
در پیچ هشت نوآموز با حفظ حالت هشت تغییر مسیر می دهد و پیچ می زند.
محل تمرین
تمرینات ابتدا در پیست مخصوص مبتدیان و سپس در پیستهای طولانی با شیب ملایم و مجهز به تله اسکی انجام می گیرد.
برف
ترجیحاً سفت و کوبیده باشد.
سطح مطلوب اجرای حرکت
۱- نوآموز بتواند به هر دو طرف با حالت هشت پیچ بزند و بایستد.
۲ – نوآموز در این سطح بتواند با تله اسکی بالا برود و بر روی پیست مبتدی با حالت هشت شروع به پیچ زدن کند.
هدف از تمرینات
۱ – با خم کردن و متمایل شدن به سمت خارج پیچ بتوانیم آسانتر انتقال وزن دهیم و اسکی خارجی را مقداری روی لبه داخلی قرار دهیم.
۲ – با هر دو پا پیچ بزنیم و با خم و راست زانوها به هدایت پیچ کمک کنیم.
۳ – به خوبی اسکیها را هدایت کنیم و به راحتی از میان چوبهای دروازه بگذریم و روی پیستهای معمولی و نسبتاً آسان اسکی کنیم.
سازماندهی آموزش
ابتدا شاگردان انفرادی حرکت می کنند و سپس دو به دو ، مسیرها کاملاً آزاد و فاقد هر گونه مانعی باشند. تمرین در دروازه نیز انجام شود.
تکنیک
۱ – هنگامی که پیچهای پشت سر هم زده می شود حالت هشت حفظ می گردد. مچ پا و زانوی اسکی بیرونی خم هستن تا وزن بر روی پای بیرونی یا پای دور زننده قرار بگیرد.
۲ – هر دو اسکی با هم تشکیل هشت می دهند (هشتی که نه بیش از حد باز است نه بیش از حد بسته ( و نوآموز با اندازه هشت احساس راحتی می کند. هر دو اسکی با هم پیچ را انجام می دهند. و سپس با هم پیچ را هدایت می کنند و از حرکت به پایین و به بالا برای نرم بودن پیچ استفاده می شود.