مدیریت و کادر اجرائی پیست اسکی پیام

آقای حسن الله یار پور : رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند و ناظر بر عملکرد هیئت اسکی مرند و پیست اسکی پیام

آقای هادی روحانی : رئیس هیئت اسکی شهرستان مرند و رئیس پیست اسکی پیام

آقای رسول مقدم فر : مدیر داخلی پیست و مسئول فنی دستگاه های بالابر و تاسیسات پیست اسکی پیام

آقای بابک نبیّ : مدیر مسئول مدرسه اسکی پیست اسکی پیام

آقای محمدعلی احمدپور : متصدی دستگاه بالابر اصلی پیست اسکی پیام

آقای محمد حبیب زاده : مسئول حراست و نگهبانی پیست اسکی پیام